Studentveiledning

I skrivende stund har jeg uteksaminert 6 mastergradskandidater og veiledet et tjuetalls studenter på bachelornivå i forskningsprosjekter. Videre har jeg to doktorgradskandidater, tre mastergradsstudenter og to bachelorstudenter som er underveis.

I studentveiledningen legger jeg vekt på at studentene fostrer egen identitet og mestringsfølelse når de jobber med prosjektene. Samtidig jobber vi sammen mot et felles mål i forskningen. Disse egenskapene hører til Partnerskapsmodellen for studentveiledning (Handal & Lauvås 2006, Dysthe 2006). Jeg har benyttet meg av en tredelt modell i studentveiledningen som ivaretar i stor grad det jeg mener er viktig. Tre momenter blir viktige for meg å følge opp hos studenten i veiledningssituasjoner – (1) studentens motivasjon og vilje, (2) å skape passende utfordringer, og: (3) studentens ferdigheter. Disse momentene trekker på hverandre og henger sammen. I en optimal situasjon vil studentens motivasjon og vilje være høy på grunn av passende utfordringer, som igjen øker ferdighetene. Dette henger sammen med progresjon. Denne veiledningsmodellen har fungert svært godt til nå i mine veiledningsaktiviteter og jeg har gode relasjoner til mine studenter – dette ønsker jeg å videreføre i sin nåværende form.