Mappeevaluering i kjemikurs?

Jeg deltok i 2017 på MHs undervisningskonferanse ("Vurdering for læring"). Her ble det gitt en videopresentasjon av Prof. Cees Van der Vleuten fra universitetet i Maastricht som har vurdering som sitt spesialområde. I sine studier av reliabilitet (presisjon) i vurderinger av en rekke ulike vurderingsverktøy som varierte i grad av objektivitet, fant de at samtlige verktøy krevde flere datapunkter for å oppnå en nyttig presisjon. Det som var avgjørende for presisjonen var antallet vurderinger som hadde blitt gjennomført over tid. Det var ingen påviselig forskjell mellom helt subjektive og objektive metoder. Dette har implikasjoner for egen praksis, fordi det innebærer at spesifikke metoder ikke må brukes for å gjøre gode vurderinger. Det foreslås at flere metoder bør anvendes parallellt og at det bør vurderes eksplisitt over tidsdimensjonen (longitudinelt) også.

Når det gjelder de formative vurderingsformene beskrevet tidligere, er det nok studentintervjuene og arbeidsloggene som har vært mest informasjonsrike. Disse har dermed spilt større roller for å kunne gi god feedback til studentene. Et viktig fremtidig prøveprosjekt i min vurderingspraksis, blir å utvikle et opplegg for mappeevaluering for organisk kjemi kurs. I en slik mappeevaluering vil det longitudinelle aspektet og utviklingen hos studenten komme til syne gjennom utvalg av arbeider som viser for eksempel forståelse av mekanistiske formalia og diagrammer. I tillegg må nok mappeevalueringen også ha et slags muntlig «forsvar» hvor studenten kan vise ferdigheter og demonstrere at arbeidet er autentisk. Jeg regner også med å møte en god del skepsis blant kolleger for innføring av en slik radikalt forskjellig vurderingsform enn tradisjonell skoleeksamen, slik at argumentasjonen for å gjennomføre dette må være særdeles god. Detaljerte planer er fortsatt under utarbeidelse.