Studentaktiv forskning som verktøy for økt lœring - et samstemt forsknings og utdanningsprosjekt

I 2015 ble utdanningsprosjektet «Drug Discovery & Design: Samstemt forskning og utdanning i medisinalkjemi» finansiert av Olav-Thon Stiftelsen (se tildeling nederst på siden). Dette prosjektet har som mål å koble et moderne medisinsk-kjemisk forskningsprosjekt med utdanning av studenter på alle studienivåer, og generere et integrert utdannings- og forskningsprogram i medisinalkjemi. Det å koble forskningen sammen med utdanning på et tidlig stadium er en sentral utfordring for å kunne utdanne gode forskere og lærere. Dette blir også uttrykt generelt gjennom Forskningsmeldingen, som fremhever at forskning bør bli en mer aktiv del av utdanningsforløpet:

"Læring gjennom forsknings- og utviklingsaktivitet styrker studentenes innsikt i faget, motiverer til videre faglig utvikling etter endt utdanning og styrker evnen til kritisk tenking. Praktisk erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid, sammen med erfarne forskere, kan legge til rette for både utvikling og anvendelse av ny kunnskap og gjøre terskelen for å søke etter og ta i bruk forskning i arbeidslivet lavere. Det er ønskelig at studentene involveres i forsknings- og utviklingsarbeid allerede på bachelornivå."   Meld. St. 18 (2012–2013)

I prosjektet blir studenter på alle nivåer aktive deltakere i relevant forskning i løpet av studietiden gjennom kurs og individuelle forsknings-eller utdanningsprosjekter. Samstemming av forskning til å bli en naturlig del av utdanningen og et redskap for læring er overordnede mål i prosjektet.

Til nå har 7 bachelorprosjekter og 4 masterprosjekter blitt gjennomført som en del av dette forskningsprosjektet. I tillegg er nå 2 masterprosjekter fortsatt i gang som vil fullføres i løpet av 2018. Laboratoriekursene i KJE3301 og KJE2003 har integrerte elementer fra prosjektet som gjennomføres årlig i kursporteføljen. Her kan spesielt nevnes laboratoriekurset i KJE3301 Organisk kjemi 2, som har gått fra å være et tradisjonelt «kokebok»-kurs, med detaljerte prosedyrer og teknikker, til å bli en tilnærmet autentisk forskningssituasjon i syntetisk kjemi. I denne situasjonen blir studentene utfordret med at prosedyrene må hentes fra forskningslitteratur, og må fortolkes og tilpasses den spesifikke situasjonen i prosjektet. De er ikke vant til dette og bruker mye tid på å venne seg til en slik autentisk forskningssituasjon på laboratoriet. Studentene gir tilbakemeldinger om at dette formatet på labkurset er krevende, men svært lærerikt og føles mer profesjonelt. Det blir også mer spennende. I krass motsetning til tradisjonelt format, og veldig representativ for en forskningssituasjon på laboratoriet, kom følgende utsagn under et studentintervju:

«Man lærer utrolig mye fordi man kommer bort fra robot-væremåte. Måtte gjøre alt selv…»  (Student i KJE3301)

Olav Thon tildeling samstemt utdanning og forskning