Kursutvikling og samarbeid

Jeg har både utviklet og revidert flere kurs siden jeg begynte min karriere ved UiT.  Videre har jeg tilbudt flere spesialpensa til masterstudenter ved behov og tilpasninger til deres mastergradsprogresjon. Jeg har også bidratt i blant annet etter-og videreutdanningskurs for lærere fra videregående skole.

KJE2003 Introduksjon til analytisk kjemi

I dette faget har jeg revidert hele kursinnholdet og først og fremst fjernet en rekke øvelser som åpenbart ikke førte til substansiell læring hos studentene. I kursets initielle form var det flere øvelser hvor studentene måtte observere teknikere som brukte avanserte instrumenter – en type aktivitet som ikke kan assosieres med læring på bachelornivå. Reviderte og nye øvelser med kontemporær relevans (analytisk kromatografi, kvantitativ miljøanalyse) har blitt innført systematisk i de 4 semestrene jeg har hatt kursansvar. Spesielt viktig var også en minimodul om plagiering som ble innført ved kursstart etter omfattende problematikk de første kursrundene med plagiering av laboratorierapporter.

KJE8308 Metallorganiske forbindelser i organisk syntese

Dette faget ble designet fra grunn av meg i samarbeid med kollega 1.am. Annette Bayer. Vi har komplementær kompetanse innen området og måtte bygge faget fra erfaringer og litteratur da det ikke finnes en god lærebok på området som dekker tema som er viktige. Vi har utviklet en forelesningrekke, seminarøvelser og eksamensoppgaver sammen, med pedagogisk fokus på dypere forståelse og høyere læringskvalitet.

KJE8313 Advanced Organic Chemistry

Dette faget ble designet fra grunn av meg og gjennomført første gang i 2015. Faget ble opprettet fordi jeg så at viktige emner innen mekanistisk organisk kjemi  var mangelvare ved kursporteføljen hos IK. En forelesningrekke og øvinger har blitt utviklet, men kurset er i endring.

KJE3301 Organisk kjemi 2

Her har jeg hatt kursansvar i 3 år. Utviklinger i dette faget er beskrevet i nærmere detalj i avsnitt 3.

KJE3001 Interdisciplinary molecular sciences

Dette er et nytt masterfag som innføres ved IK høsten 2018. Det skal fungere som et felles obligatorisk 20 SP fag for alle masterstudentene. Noen sentrale elementer her er utvikling av generiske ferdigheter innen kommunikasjon, informasjonskompetanse og etisk bevissthet. I tillegg til faglige mini-bolker vil team-arbeid og presentasjon av eget prosjekt være viktige deler av kurset. Her sitter jeg i komitéen sammen med 4 andre kolleger som planlegger innhold og hvordan dette skal gjennomføres på en god måte.

Hungarian-Norwegian Summer School in Chemistry

I samarbeid med Department of Organic Chemistry ved Universitetet i Szeged, Ungarn, har det blitt arrangert to sommerskoler i kjemi hvor studenter og lærere fra Ungarn besøkte Norge og gjennomførte en rekke aktiviteter, blant annet forelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner og laboratoriearbeid. Studenter fra UiT deltok også på disse sommerskolene, som ble finansiert gjennom EEA-grants (se Hansen 2016).